‘We gaan onderwijs en arbeidsmarkt nog beter op elkaar afstemmen’

In 2019 gaat het Zorgtrainingscentrum de nieuwe fase van verduurzaming in. “Waar we ons als partners met name op gaan richten is hoe we het onderwijs beter kunnen verbinden met dat wat de arbeidsmarkt op het gebied van zorg vraagt”, zegt Theo Rietkerk, stuurgroepvoorzitter van het Zorgtrainingscentrum. Een vraagstuk dat de partners oppakken binnen de Tafel van de Regio Zwolle voor de sector zorg en welzijn.

Fenna Eefting, bestuurder bij Vogellanden en bestuursvoorzitter WGV Zorg en Welzijn, is samen met Theo Rietkerk trekker van deze regiotafel voor zorg en welzijn. We stelden hem er een aantal vragen over.

Wie doet mee aan de regiotafel voor zorg en welzijn?

Theo: “Vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsorganisaties. Deze zijn verbonden met de Economic Board Regio Zwolle (EBRZ) en het Werkbedrijf Regio Zwolle (RWB).”

Waarom een regiotafel?

Theo: “De regiotafel zorg en welzijn is ingericht om de ambities van de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA) rond het thema zorg en welzijn voor de komende vijf jaar voor de Regio Zwolle te realiseren.”

“Kort gezegd is het doel van de HCA investeren in mensen om zo sociale en economische groei te realiseren. En omdat de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst snel verandert moeten alle betrokkenen flexibel en wendbaar zijn. We moeten snel kunnen inspelen op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Daarvoor is samenwerking nodig.”

Wat zijn de ambities?

Theo: “Concreet betekent het dat de regiotafel zorg en welzijn aan de slag gaat met de volgende thema’s: tekorten oplossen en mismatches voorkomen: er zijn overschotten op lagere niveaus en tekorten op hogere. Ook willen we werkzoekenden en zorgprofessionals om- en bijscholen.”

“Binnen het Zorgtrainingscentrum hebben we die beweging de afgelopen jaren al ingezet: zo richtten we ons met name op het leren van studenten en zorgprofessionals in de praktijk en in onze labs. We spelen dus al in op vragen van zorgorganisaties, kijken of praktijkroutes mogelijk zijn en vragen welke scholing wij de zorgprofessionals kunnen bieden.”

“Maar nu willen we als onderwijsinstellingen – samen met andere betrokkenen – ook gaan we kijken hoe we dat wat wij bieden beter kunnen laten aansluiten op dat wat de arbeidsmarkt vraagt. Zodat we het adagium ‘Een leven lang ontwikkelen’ verder kunnen vormgeven.”

Wanneer is de regiotafel actief?

Theo: “De ontwikkeling van de tafel is een organisch proces. Momenteel zijn we alles aan het organiseren. Daarbij benutten we de kracht van het Zorgtrainingscentrum, namelijk het verbinden van alle betrokken partijen. Een verankering aan de basis dus.”

“Deze integrale aanpak van structuurdoorbrekend samenwerken met horizontale sturing en korte lijnen, garandeert betrokkenheid en eigenaarschap. Ook versterken we elkaar. Onze aanpak is vernieuwend: we werken niet vanuit een blauwdruk, maar vanuit leervragen.”

Hoe is de financiering geregeld?

Theo: “De regionale partijen en de provincie Overijssel willen hiervoor geld beschikbaar stellen. Ook ligt er een regiodeal in Den Haag voor medefinanciering van het Rijk. Daarnaast zijn er ook specifieke budgetten voor om- en bijscholing.”

“Om onze activiteiten binnen het Zorgtrainingscentrum een extra impuls te geven, hebben we een regionale aanvraag ingediend. In februari of maart 2019 weten we of de aanvraag is toegekend. En voor het geval de rijksmiddelen niet worden toegekend: dan gaat het programma in een afgeslankte variant door. Die toezegging hebben alle betrokken partijen gedaan.”

Meer weten over de Human Capital Agenda en de regiotafel? Kijk hier.